PAYMENT ACCOUNTANT

Mô tả công việc – Theo dõi tiền gửi ngân hàng.  – Theo dõi việc thanh toán bằng thẻ của khách hàng. – Quản lý các chứng từ liên quan đến thu – chi dòng…